Inventarizační průzkum epigeických brouků (Coleoptera) PR "Mokřiny u Vomáčků"


Jaroslav Boháč

České Budějovice, 1999

Ve čtyřech studovaných biotopech PR “Mokřiny u Vomáčků“ (rákosina, vysoké ostřice, vrbové křoviny, kulturní louka) bylo během vegetačního období roku 1999 zjištěno 153 druhů epigeických brouků.

Entomologicky není rezervace příliš známá (nebyly nalezeny zmínky v literatuře). Průzkum společenstev hmyzu je důležitý, protože právě některé skupiny hmyzu, např. epigeičtí brouci, jsou velmi citlivými indikátory změn poměrů v krajině a vlivu managamentu na mokřady.

Epigeičtí brouci byli sledováni na následujících biotopech zájmového území:

- společenstvo rákosin na severovýchod od Zlivského rybníka

- společenstvo vysokých ostřic na severovýchod od Zlivského rybníka

- společenstvo vrbových křovin na sever od Zlivského rybníka

- společenstvo kulturních luk na sever od Zlivského rybník

Celkem bylo zjištěno 153 druhů z 19 čeledí. Tato cifra samozřejmě není definitivním výčtem druhů brouků. Z čeledí byli nejhojněji zastoupeni Drabčíkovití (55 druhů) a Střevlíkovití (44 druhů). Počet jednotlivých druhů v biotopech zájmového území, se vyjma olšiny-vrbiny, příliš nelišil. V rákosině, olšinách a na kulturní louce bylo nalezeno vždy okolo 40 druhů. Naproti tomu olšina je předčila svou biodiverzitou (76 druhů). Větší rozmanitost tohoto biotopu je způsobena tím, že brouci zde nacházejí dostatek volných nik a příhodné místo pro přezimování jak imag tak různých vývojových stadií(vrstva odpadu, zbytky borky a listů). Ve srovnání s podobnými PR je počet druhů v jednotlivých biotopech prakticky totožný( až na extrémní vyjímky).

Co se týče reliktnosti druhů na daném území, ukázala se převaha reliktních druhů 2. řádu (u všech biotopů) mimo kulturní louku-převaha expanzivních brouků. Nejvyšší počet reliktů prvního řádu byl zjištěn v rákosině, na kulturní louce nebyl nalezen žádný. Na zbylých biotopech je po jednom druhu prvořádných reliktů.

Celkově jsou “Mokřiny u Vomáčků“ středně zachovalým areálem.