Rostlinstvo


Vegetaci severní části chráněného území tvoří převážně společenstva rákosin (Phragmition communis) a vysokých ostřic (Caricion gracilit) . Zcela dominantní jsou v této části porosty terestrického rákosu obecného (Phragmites australis), který po narušení vodního režimu rychle expandoval do cenných lučních společenstev.

Souvislé porosty vytvářejí rovněž:

zblochan vodní (Glyceria maxima)

chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea)

ostřice štíhlá (Carex gracilis)
Jižní polovinu území pokrývají společenstva občas kosených, střídavě vlhkých luk svazu Molinion - bezkolencových (Sanguisorbo-Festucetum pratensis, Junco-Molinietum) s přechody ke společenstvům nivních psárkových luk svazu Alopecurion pratensis (Stellario-Deschampsietum caespitosae).

V těchto porostech mimo jiné rostou:

ostřice Hartmanova (Carex hartmanii)

svízel severní (Galium boreale)

srpice barvířská (Serratula tinctoria)

bukvice lékařská (Betonica officinalis)

žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)

chrpa luční (Jacea pratensis)

čertkus luční (Succisa pratensis)

krvavec toten (Sanguisorba officinalis) a mnohé další.


Ve východní části území přilehlé ke Zlivskému rybníku převažují vlhčí typy lučních společenstvech svazu Molinion, tvořící mozaiku s porosty vysokých ostřic (Caricion gracilit: Caricetum gracilis a Caricetum vulpinae), v nichž se objevují nejvýznamnější druhy přírodní rezervace, a to:

hrachor bahenní (Lathyrus palustris) na jedné ze dvou existujících jihočeských lokalit

ptačinec bahenní (Stellaria palustris)

violka slatinná (Viola stagnina)

bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora)

z běžnějších druhů např. kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

ostřice liščí (Carex vulpina)

ostřice prodloužená (Carex elongata)

rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata)