Živočichové


Území přírodní rezervace se vyznačuje pestrým druhovým složením vážek (24 druhů, některé z nich typické pro nenarušené biotopy). V komplexu terestrických rákosin byly nalezeny cenné druhy brouků. Řada vzácnějších drabčíků patří mezi tyrfofilní (Deinopsis erosa) nebo tyrfoneutrální (Oxypoda rufa) druhy. Význačný je rovněž výskyt maločlence (Atomaria apicalis). Z dvoukřídlých je nápadná tiplice Tanyptera atrata..

Zlivskyrybnik1.jpg, 20kB K dominantním ptákům rákosin patří rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) a strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), hnízdí zde také cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), slavík modráček (Luscinia svecica), moták pochop (Circus aeruginosus) a chřástal vodní (Rallus aquaticus).Na kosených vlhkých loukách v severní části přírodní rezervace hnízdí vodouš rudonohý (Tringa totanus) a bekasina otavní (Gallinago gallinago).


Na ostrovní deponiích na Zlivském rybníku se nachází unikátní kolonie brodivých ptáků. Hnízdí zde početná populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), ve druhé polovině 90.let 20.století také několik párů volavky stříbrné (Egretta garzetta) a jednotlivé páry kolpíka bílého (Platalea leucorodia).
V rezervaci žijí také oba druhy rejsců – rejsec vodní (Neomys fodiens) a rejsec černý (Neomys anomalus), myška drobná (Micromys minutus) a hraboš mokřadní (Microtus agrestis). Na Soudném potoku jsou pravidelně nacházeny pobytové stopy vydry říční (Lutra lutra).